اگر شما از شرکت راضی ولی از تیم ناراضی هستید

بیشتر مواقع پیش میاد که ما نسبت به شرکتی که در اون وارد شدیم حس خوبی به محصولات داریم و میبینیم که در همین شرکت هم هستند

کسانی که به جایگاه درآمدی رسیدند که آرزوی خودمون بوده ولی از استراتژی ها و نوع آموزش های تیمی که در اون قرار گرفتیم ناراضی هستیم یا اونطور که باید حمایت نمی شویم

این بخش مخصوص این تیپ افراد است 

به آنها کمک می کند که بتوانند بهتر  در موقعیت فعلیشان به سمت رشد کردن حرکت کنند 

اگر شما از شرکت ناراضی هستید و قصد جدایی دارید

یه زمان هایی ما متوجه می شویم که شرکتی که با آن همکاری خودمان را شروع کردیم از بیخ و بن ایراد داره 

در قسمت محصولات به گران فروشی 

در پلن انصاف را رعایت نکرده 

صرفا با تمرکز روی درآمد یه تعداد اندکی از همکارهامون سعی در موجه نشان دادن خودش می کند

به جای رعایت اصول روی شعاف تمرکز دارد 

یا شرکتی است که فقط شعار میدهد و فاقد شعور اجرایی می باشد

قصد داریم به طور کل شرکتمون رو عوض کرده و در بستری فاقد مشکلاتی که داریم به اهدافمون برسیم . این توضیحات برای آنهاست