خبری که عصر دیروز مورخه ۱۶ تیر ماه سال ۹۴ دنیای بازاریابی شبکه ای رو تکان داد .

بعد از نزدیک ۴ چهار سال از صدور دستورالعمل بازاریابی شبکه ای در ایران این حرفه نیز به مانند سایر مشاغل و تجارت ها دارای صنف و اتحادیه مربوط به خود گشت و امیدوارم بعد از اتحادیه شاهد راه اندازی انجمن فروش مستقیم نیزدر ایران باشیم . امید است به پاس همت تمامی دست اندرکاران این حرفه در ایران به نوبه خودم از همگی آنها مراتب تشکر و قدردانی را داشته باشم و امیدوارم با اولین گام  از سوی دولت شاهد پا گرفتن این حرفه در ایران باشیم و هر چه زود تر حداقل ۳۰ الی ۵۰ شرکت در کنار هم به رقابت و رفاقت با یکدیگر پرداخته و قدرت نتورک مارکتینگ ایران را به رخ جهانیان بکشانند

Network marketing was a classroom Union

در ابتدا به معرفی تعاریف پرداخته و سپس به قوانین آن  پرداخته شده است .
ماده ١- تعاریف:

الف- فروشگاه مجازی:واحد صنفی که توسط ھرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.

ب- بازاریابی شبکه ای: یک روش فروش محصول است کـه شـخص حقـوقی بـا اسـتفاده از فضای مجازی افرادی را بـه عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود و یا دیگران به مصرف کننده به کـار مـی گیرد، به نحوی که ھر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجـاد گـروه فـروش چنـد سـطحی موجـب گسترش و افزایش فروش گردد.

ج- بازاریاب: هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش مستقیم محصولات بـه مصـرف کننـده یـا بـا حمایـت و آمـوزش  بازاریـان زیرمجموعـه  بابـت گسـترش و افـزایش فـروش شـرکت، پـاداش یـا کمیسـیون ( درصـدی از فـروش
محصولات) را دریافت کند.
د- طرح سود دهی:طرحی است شامل نحوه بازاریـابی، محاسـبه و پرداخـت کمیسـیون و پـاداش بازاریـان در قبـال فـروشمحصولات شرکت بازاریابی شبکه ای.
بـرای مصـرف خـود مبـادرت بـه دریافـت
– مصرف کننده:ھرشخصی که در ازای پرداخت وجه با ھدف غیر تجاری و صـرفا
محصول نماید.
– محصولات پرمصرف: کاال و خدماتی است که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرارداشته و یا حداقل  ۴بار درسال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می شود.
– مرجع صدور پروانه کسب :اتحادیه صنفی کشوری.
– نماد اعتماد الکترونیکی: نشانه ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سـایت کسـب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه ای اعطا می گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.
– سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف.( به نشانی: iranianasnaf[.]ir )

بخش اول: در مورد فروشگاه های مجازی بود که به خاطر عدم ارتباط با بازاریابی شبکه ای حذف گردیده است تا تمام توجه به دستورالعمل نتورک مارکتینگ منوط گردد

بخش دوم: شرکت بازاریابی شبکه ای:
ماده ۶- مراحل صدور پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای:
الف- ثبت تقاضا(اطلاعات  هویتی به ھمراه فهرست محصولات و طرح سوددهی) توسط متقاضی در سامانه اصناف.
ب- بررسی تقاضا توسط اتحادیه و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز (عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پـذیرش تقاضا محسوب می گردد).
ج- بارگذاری مدارک مندرج درماده(٧) این آیین نامه در سامانه اصناف، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

تبصره- اتحادیه موظف است بطور ھمزمان از دستگاه ھـای اسـتعلام شـونده منـدرج در مـاده (٧) ایـن آیـین نامـه اسـتعالم نماید.
د- تایید طرح سوددهی  و نرم افزار مربوط توسط دبیرخانه کمیته موضوع ماده(١۵) این آیین نامه.
ھـ -ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضـوع بازاریـابی شـبکه ای توسـط متقاضـی بـا معرفـی نامـه دبیرخانـه کمیتـه موضوع ماده (١۵) این آیین نامه پس از تایید طرح سوددھی.
و- راه اندازی وب سایت شرکت مطابق ماده(٢۶) این آیین نامه.
ز- صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصـل آن) بـه متقاضـی حـداکثر ظـرف پانزده روز.
ح- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.
ماده ٧- شرایط و مدارک صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای:
١- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت.
٢- تایید دبیرخانه کمیته موضوع ماده (١۵) این آیین نامه درخصوص طرح سوددهی و نرم افزار مربوط.
٣- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از اعضـای هیات مـدیره مطـابق اساسـنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.
۴- گواھی صالحیت فردی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران.
۵- دارا بودن شرایط و مدارک بندھای(۶) ،(۴)،(٣) و (٧) ردیف (الف) ماده (۴) این آیین نامه.
۶- داشتن مجوز تولید و یا قرارداد نمایندگی فروش تولیدکننـده (قـرارداد بـا تولیـد کننـده خـارجی و یـا نماینـده وی بایـد ممهور به مهر اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا باشد)
تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مـدیره بـا ذکـر آدرس دفتر مرکزی صادر می شود. برای تاسـیس و ثبـت شـعب در اداره ثبـت شـرکت ها ، اخـذ گواهی صـالحیت فـردی بـرای مسئول شعبه (فردی غیر بازاریاب) از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعلام به دبیرخانه کمیته موضـوع مـاده (١۵)
این آیین نامه برای صدور معرفی نامه مربوط الزامی است.
ماده ٨- طرح سود دهی بازاریابی شبکه ای باید شامل موارد زیر باشد:
الف- میزان پرداخت کمیسیون و پاداش تعداد سطوح.
ب- تعیین میزان خرید ماھیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت کمیسیون و پاداش.
ج- میزان سود خرده فروشی.
د- پرداخت کمیسیون بازاریان به صورت ماھیانه.
ھـ – تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش.
ماده ٩- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است موارد زیر را در فرآیند بازاریابی شبکه ای رعایت نماید:
الف- طرح سود دهی
ب- فروش محصولات مطابق فهرست ارائه شده و بارعایت ضوابط نرخ گذاری.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است فهرست و قیمت محصولات و نشانی انبار خود را به مرکز اصناف و بازرگانـان ایران اعلام نماید.
ج- عدم اجبار خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب، برای ورود به شبکه بازاریابی.
د- عدم تشویق بازاریان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص.

ھـ – میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان بـرای واجـد شـرایط شـدن دریافـت پـاداش و کمیسـیون ، براسـاس گـزارش مبنی بر انبارشدن کالا نزد بازاریاب می بایست قابل تعدیل باشد.
و- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.

ز- پرداخت کمیسیون بازار یاب صرفا براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریـابان جدید، نه عضوگیری.
ح- پرداخت پاداش یا جوایز بازاریابان غیر از محصولات شرکت باشد.
ط – درصورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروختـه شـده (حـداکثر طـی ١٢ مـاه منتهی بـه تـاریخ فسـخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی با کسر ھزینه ارسال و باز پـس فرسـتادن کـالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده ومالیات غیر قابل استرداد.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعـدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.
ی- انجام تمامی تراکنش های مالی(از قبیل خرید، فروش و پرداخت کمیسیون ھا) از طریق سیستم بـانکی کشـور بـه نـام شرکت.
ک- ارائه گزارش گردش عملیات مالی ھربازاریاب به صورت دوره ای به وی.
ماده ١٠- بازاریابان حق تشکیل جلسات را درخارج از شعب ندارندو مسئولیت نظارت بـر شـعب و فعالیـت بازاریابـان از قبیـل تبلیغات خلاف واقع و تغییراستراتژی فروش برعهده  دارنده پروانه کسب است.
ماده ١١- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از ١٨ سال سـن و کارکنـان دسـتگاه ھـای اجرایـی و سـازمان ھـای صـنفی دارای مسئولیت نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
ماده ١٢- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف به انعقاد قرارداد بـا بازاریابـان براسـاس نمونـه فـرم قـرارداد مطـابق الگـوی کـه کمیته نظارت موضوع ماده (١۵) این آیین نامه و صدور کارت شناسایی عکس دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نـام خانوادگی، نام پدر، کدملی، کدواحد، شناسه بازاریاب و نام شرکت است.
تبصره- اتصال دائم وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سـامانه اصـناف بـرای اخـذ کـد واحـد بـه منظـور عقـد و فسـخ قرارداد الزامی است.
ماده ١٣- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش این آیین نامه، مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت را به طور رایگان برای سایر بازاریابان برگزار نماید.
ماده ١۴- شرکت بازاریابی شبکه ای مکلف است درصورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوی عمل نماید که تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف کننـدگان انجـام دھـد و حـداکثر ظـرف پـانزده روز پـس از انحـلال یـا ورشکستگی پروانه کسب خود را جهت  ابطال به اتحادیه تحویل نماید.

بخش سوم: نحوه نظارت

ماده ١۵- به منظور نظارت بر عمکلرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی از حیـث مقـررات قـانون نظـام صنفی، حسب مورد کمیتـه ای مرکـب از نماینـدگان مرکـز اصـناف و بازرگـان ایـران (بـه عنـوان ریـیس )، مرکـز توسـعه تجـارت
الکترونیکی، وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط با وظایف زیر تشکیل می شود.کمیته مذکور دارای دبیرخانه ای است که در مرکـز اصـناف و بازرگانـان ایـران مسـتقر اسـت و مسئولیت ھماھنگی و انجام مکتوبات موردنیاز را عهده دارد.

وظایف کمیته نظارت:

الف- تهیه فرم الگو (ازجمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای)
ب- اعلان فهرست گروه محصولات مصرفی.
ج- بررسی و ارائه نظر درخصوص طرح سوددھی متقاضیان پروانه کسب شرکت ھـای بازاریـابی شـبکه ای براسـاس ارجـاع مرکز اصناف و بازرگانان ایران.
د- تعیین ضوابط درجه بندی فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ھـ – بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات فروشگاه ھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای و حسب مورد مطـابق مقررات مربوط نخواهد بود.
ماده ١۶- نماد اعتماد الکترونیکی شامل سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که ھریک نشانگر وضـعیت عملکـرد دارنـده پروانـه کسب به شرح زیر می باشد:

رنگ سبز؛ قانونی بودن فعالیت.
رنگ زرد؛ منطبق نبودن فعالیت با مقررات و داشتن حداکثر یک ماه فرصت برای رفع ایراد.
رنگ قرمز؛ تعطیلی موقت حداکثر به مدت شش ماه.

ماده ١٧- بروز ھریک از موارد زیر توسط فروشگاھھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای تخلف محسوب می شود:
الف- عدم رعایت ضوابط کسب و کار فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ب- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه.
ج- عدم اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و تصمیمات کمیته موضوع ماده (١۵) این آیین نامه .
د- عدم اجرای تکالیف واحدھای صنفی مقرر در قانون نظام صنفی و آیین نامه ھای مربوط.

ماده ١٨- مراحل رسیدگی به تخلفات:

الف- تعیین و ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب.
ب- اخذ دفاعیه (دارنده پروانه کسب می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید)
درصورت عدم پرداخت حق عضویت از سوی اعضاء اتحادیه رأسا (١٩) این آیین نامه اقدام خواهد نمود. ً تبصره- مطابق ماده
ماده ١٩- درصورت احراز تخلف به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف- برای نوبت اول؛ تذکر و درج در پرونده و اعطا ١۵ روز مهلت برای رفع ایراد.
ب- برای نوبت دوم (درصورت تکرار)، تغییر رنگ به رنگ زرد.
ج- برای نوبت سوم، تغییر رنگ نماد به رنگ قرمز.
تغییر رنگ نماد با اعلام کمیته نظارت و یا اتحادیه (حسب مورد و مطابق مقررات این آیین نامه) توسط مرجع نماد الکترونیکی انجام خواھد شد و درصورت انطباق فعالیت واحد صنفی با مقررات این آیین نامه حداکثر ظرف مدت سه روز، رنگ نمـاد سـبز خواھد شد.
ماده ٢٠- درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت می تواند واحد صـنفی را حداکثر تا مدت شش ماه تعطیل وهمزمان به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ١- دارنده پروانه کسب درصورت تعطیلی واحد صنفی حق ایجاد تعهد جدید را نخواهد داشت و چنانچه تا پایـان مـدت مذکور، نسبت به برطرف نمودن ایراد و یا جبران خسارت وارده اقدام ننماید کمیته نظارت موظـف اسـت پـس از اخطـار پـانزده روزه نسبت به ابطال پروانه کسب وی از طریق اتحادیه اقدام نماید.
تبصره ٢- فرد صنفی می تواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صـنفی ظـرف مـدت پـانزده روز پـس از ابـلاغ، بـه دبیرخانـه  هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ٢١- اتحادیه مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یـک ماھـه بـرای تمدیـد پروانـه صـادر نمایـد و بـا اعلام اتحادیه رنگ نماد اعتماد الکترونیکی به رنگ زرد تغییر می یابد و درصورت عدم تمدید پروانه، واحد صنفی درحکم واحـد بدون پروانه تلقی می شود.

بخش چهارم : سایر مقررات

ماده ٢٢- کلیه دستگاه ھای استعلام شونده موضوع این آیین نامه موظفند، حداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز از تـاریخ دریافـت استعلام ، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و ھرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. درغیر اینصورت و یا درصورت عدم اعلام نظر درمهلت  مقـرر، بـه منزلـه نظـر مثبـت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه ھای استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده ٢٣- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

١- چنانچه اتحادیه درخواست پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف
مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی و از طریق سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکـی در مورد فروشگاه ھای مجازی اعلام کند.
٢- درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض کتبـی خود را به اتاق اصناف ایران  و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان  محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، تسلیم دارد.
٣- اتاق اصناف ایران مکلف است رأسا ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.
۴- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند می توانند ظرف بیسـت روز از زمـان ابـلاغ،عتراض خود را به دبیرخانه  هیات عالی نظارت منعکس کنند. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظـرف مـدت پانزده روز به شکایت شاکی رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ٢۴- شرایط تمدید پروانه کسب فروشگاه مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:
١- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت بدهی  مالیات قطعی شده( موضـوع مـاده (١٨۶) قـانون مالیـاتھای مستقیم)
٢- داشتن کارت معاینه پزشکی دارای اعتبار زمانی(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (١٣) قانون مـواد خـوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای فروشگاھھای مجازی)
٣- رضایت نامه محضری شرکا در صورتی که رضایتنامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد( درمشارکتھای مـدنی بـرای فروشگاه مجازی(
تبصره- رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان شرکا اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور و تمدید پروانـه کسـب بـه عهده مراجع ذی صالح قضایی می باشد.
۴- تصویر آگهی روزنامـه رسـمی جمهـوری اسلامی ایـران درصـورت ثبـت ھر نـوع تغییـرات درشـرکت (بـرای اشـخاص حقوقی).
۵- گواھی گذراندن دوره ھای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (٣٠) قانون نظام صنفی(
ماده ٢۵- دارندگان پروانه کسب مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات خود برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر اینصورت طبق ماده (۶٨) قانون نظام صنفی با آنھـا رفتـار خواھـد شـد. مصـادیق تبلیـغ خـلاف واقـع مطـابق آیـین نامـه اجرایی ماده(٧) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.
ماده٢۶- اطلاعات زیر باید برروی وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به نحو قابل رویت درج گردد. شرکت ھـای بازاریـابی شبکه ای درصورت فروش اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیز می باشد:
الف- قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سود دهی
ب- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی واقعی کالا یا خدمات.
ج- آدرس پست الکترونیکـی، وب سـایت، شـماره تلفـن و یـا ھرروشـی کـه مشـتری درصـورت نیـاز بایسـتی از آن طریـق بـا فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه ھزینه ھایی که بر عهده مشتری خواھد بود (ازجمله قیمت کـالا و یـا خدمات، میـزان مالیـات ارزش افـزوده و هزینه حمل)
ھـ – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش.
تبصره- نحوه اعلام انصراف مصرف کننده از خرید کالا و دریافت خدمات می بایست از طریق قابل ثبت و استناد ماننـد ارسـال پیام و یا پست الکترونیکی باشد.
و- موجودی به روز انبار.
ز- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی ھا با قابلیت ارائه کد رهگیری.
ماده ٢٧- ھرگونه تغییر در فرآیند کسب و کار فروشگاه مجـازی ھمچنـین اساسـنامه، طـرح سـود دهی و نـرم افـزار شـرکت بازاریابی شبکه ای با رعایت مواد (۴) و (٧) این آیین نامه بلامانع است.
ماده ٢٨- مصرف کنندگان می توانند با توجه به رنگ نماد اعتماد الکترونیکی و اطلاعاتی که با مراجعه مستقیم بـه سـامانه اصناف و یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسب می نمایند از قانونی بودن فعالیت واحدھای صنفی موضـع ایـن آیـین نامـه مطلع شوند.
ماده ٢٩ – این آیین نامه در اجرای تبصره ماده (٧٨) قانون نظام صـنفی مشـتمل بـر (٢٩) مـاده و (١٣) تبصـره توسـط اتـاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانـه ھیـات عـالی نظـارت و وزارتخانـه ھـای اطلاعات و ارتباطات و فنـاوری اطلاعات تهیه و در ۱۰۷ جلسه هیات عالی نظارت تایید و درتاریخ ٩۴/۴/١۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

لینک منبع : mosms[.]ir

 در صورتیکه شما بازدید کننده گرامی قصد راه اندازی شرکت بازار یابی شبکه ای را دارید و می توانید از طریق شماره ۰۹۱۲۳۲۰۶۸۷۵ با من جهت انجام اقدامات لازم برای دریافت پروانه کسب این حرفه مقدس در ارتباط باشید

جهت دریافت مطالب بیشتر و فایل های صوتی و تصویری عضو کانال زیر بشوید

https://telegram.me/miladhabibollahimlm

29 دیدگاه. ارسال دیدگاه

سلام . آقا شما میگی که مجلس و شورای نگهبان تایید کردن . میشه مدرکی به ما نشون بدید در این مورد؟ کجا و چطور تایید کردن؟ آیا تایید زبانی بوده که از دهن چند تا از نماینده ها شنیده شده یا نه به صورت مدون و کتبی نوشته شده و میشه اسم قانون روش گذاشت؟؟

بازاریابی شبکه ای مثل هر فرایند اقتصادی نیاز به تایید مجلس و شوار نگهبان ندارد بلکه نیاز به دریافت مجوز از دستگاه نظارتی مربوطه دارد . شما تا به حال دیدی که تاسیس املاکی یا آرایشگری یا آژانس مسافرتی و …………..توی مجلس یا شورا نگهبان قوانینش مطرح بشه ؟

من موندم این چیزها رو از کجا ملت در می آورند و به این فعالیت ربط می دهند

Avatar
پورخلیلی
2015-11-24 7:41 ب.ظ

سلام علیکم

اینجانب در یک شرکت فروشنده انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و … کار میکنم که وظیفه اعضای آن ، بازاریابی و فروش محصولات غذایی این شرکت مانند چای و عسل و یکسری محصولات غذایی دیگر و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی است.فعالیت این شرکت دارای چند ویژگی خاص است:
۱-این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تحت عنوان Network Marketing(بازاریابی شبکه ای) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.
۲-این شرکت به جای اینکه درصدهایی از سود فروش محصولات را به واسطه های مختلف و مغازه داران بپردازد شیوه جدیدی را به کارگرفته که دادن سود به واسطه ها حذف شده و در این روش یک محصول مستقیما از کارخانه تولید کننده آن محصول برای بنده ارسال می شود و بنده وقتی بازاریابی میکنم اگر موفق به جذب مشتری شدم ، محصول را مستفیما به مشتری تحویل می دهم بدون اینکه مغازه یا چندین واسطه در کار باشد.
۳-بنده وقتی یک محصول را می فروشم درصدی از فروش این کالا مستقیما به بنده پرداخت می شود.
۴-این شرکت برای اینکه محصولات بدون واسطه به صورت مستقیم از کارخانه توسط بنده بازاریاب مستقیم به دست مصرف کننده برسد طرحی را به اجرا گذاشته تا هم بنده که قبلا بیکاربودم شاغل شوم و هم سود مناسبی کسب کنم.دراین طرح تا دوهدف : الف)فروش بیشتر محصولا ت خودشان ب)برای تشویق بنده به فروش بیشتر که نتیجه آن رسیدن سود بیشتر هم به بنده هم به شرکت می باشد اعلام نموده که بنده می توانم افردای را برای بازاریابی تشویق کنم و آنها هم مانند بنده شاغل شوند(وآنها نیز افرادی را برای بازاریابی تشویق کنند) و اگر موفق شدند بفروشند آنها هم مانند بنده درصدی از سود حاصل را از فروش را کسب نمایند.
۵-نکته مورد سوال اینجاست که اینجانب وظیفه دارم وقتی بازاریاب یا بازاریابانی را جذب کنم آنها را اولا طی جلسات متعدد و به صورت مستمر آموزش بدهم و در مورد کیفیت محصولات و نحوه بازاریابی و نحوه پاسخ دادن به سوالات مشتری و… آموزش بدهم و ثانیا به صورت مرتب و دوره ای با تماس یا پیامک یا ملاقات حضوری عملکرد آنهارا تفحص و رصد کنم و اگر موفق به فروش نشدندو مشکلی در کارشان دارند رفع اشکال نموده و در راه موفقیت و بازاریابی و فروش آنها را راهنمایی و کمک نمایم.این پیگیری ها و آموزش ها مستلزم صرف وقت زیاد و پرداخت هزینه شخصی می باشد که در مقابل این هزینه های من شرکت روشی را گذاشته که وقتی بازاریاب یا بازاریابان تحت پوشش بنده یک محصول را می فروشد علاوه بر سودی که معادل و مانند سود فروش بنده دریافت می کند ،سود کمتری هم به ازای هزینه های را که اینجانب صرف کرده ام به بنده می دهد.که این سود مطلقا از سود فرد بازاریاب تحت پوشش بنده کم نمی شود بلکه از محل سود شرکت است که برای تشویق بنده به فعالیت بیشتر و نیز برای جبران هزینه هایی که صرف نموده ام به اینجانب پرداخت می نماید.
۶-تکرار و تاکید می نمایم سودی از محل فروش بازاریابان تحت پوشش اینجانب به بنده پرداخت می گردد به هیچ وجه از سود سایر بازاریابان کم نمی شود و این سود اضافه را که درصد کمتر از سود فروش مستقیم خودم می باشد شرکت پرداخت می کند تا بنده هم تشویق به ادامه کار و فعالیت بیشتر شوم و هم هزینه هایی که کرده ام جبران شود.
۷-سوال بنده از حضرتعالی این است که این دو نوع سودی که بنده از شرکت دریافت می نمایم(سود مستقیم و سود حاصل از فروش سایر بازاریابان) آیا حلال است و مشکل شرعی دارد یا خیر؟
با تشکر از حضرتعالی

[پاسخ: ]به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.

منبع: کد پیگری «۲۹a43e8eda067890d82a02ba951a4cbb» را «اینجا» در سایت رسمی مقام معظم رهبریدرقسمت پیگیری پاسخ ها وارد کنید و متن استفتاء را ببینید .

ماشالا سوال
سوال بود یا انشا ؟
راحت می تونست بپرسه :
من در شرکتی کار می کنم که شرایطش به این صورت است که کالا می خرم و می فروشم و به کسانیکه دنبال کار هستند هم توصیه می کنم با من در این شرکت کار کنند و شرکت بابت این افراد درصدی از فروششون به من میدهد و من در قبال این درصد وظایفی را انجام میدهم . ایا این درامد حالال است یا خیر
داستان حسین کرد شبستری نمی خواست که
بگذریم حالا در مورد تحلیل متنتون پاسخ رو بخونید :
تو پاسخ تردد کاملا مشخص است :
الف ) به طور کلی صورت شرعی ندارد
ب ) این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد

اگر به صورت کلی ندارد چه نیاز بود که بگه : باید طبق نظر مجلس و شورا نگهبان
این معلوم می کند اعضای داخل دفتر رهبری روی رویه انجام کار تسلط کامل ندارد و مثل مساله داشتن دستگاه ویدیو ، شطرنج و…………. بعد از پیداش تسلط روی موضوع حل خواهد شد .
توصیه می کنم اگر این موضوع خیلی برایتون حیاتیه از این ۲ راهکار استفاده کنید :

۱ ) کار نکنید تا زمان مناسب برسه
۲ ) با کسانی کار کنید که این موضوع براشون مهم نباشد و در زمان مناسب شما بهتر از بقیه باشید .

ماده ۸۷ صنفی هم تو مجلس تصویب شده و الحاقیش هم موارد قانونی صنف فروشگاه های مجازی و بازاریابی شبکه ای پدیدار شده است . یادتون باشه قانون نصف یکی و چند تایی در نانوایی ها هم تو مجلس نرفته اینقدر به این مسایل خورده پا اهمیت نداده و برای خودتون بزرگش نکنید
به هر چیزی که بپردازید بیشتر بزرگش میشه مثل ماهیچه بدن
خوش و خرم باشید

Avatar
پورخلیلی
2015-11-24 1:49 ب.ظ

آقا میلاد لطفا به سوال درست پاسخ دهید نه سلیقه ایی،چرا ربط نداره یک کار اقتصادی با این همه پتانسیل در یک کشور اسلامی باید قانونی و از فیلتر های ذیصلاح رد شود تا هیچگونه شبه ی اقتصادی یا شرعی نداشته باشد. و اگر شورای نگهبان تایید نکند و قانون بازاریابی شبکه ایی تصویب نشود یعنی غیر قانونی است و در آینده بازاریابان دچار مشکل جدی میشوند.

این برداشت شماست دوست عزیز
در واقع شما دارید مطابق با سلیقه به بازاریابی شبکه ای یکی از روش های فروش مستقیم و زیر مجموعه بازاریابی کلامی است می نگرید
بازاریابی کلامی یک روش یا متد است و ربطی به شرعی بودن و با نبودنش ندارد سالهاست که در طول تاریخ از این روش استفاده می شود
شما اول برید تحقیق کنید ایا روش بازاریابی کلامی یا سایر روشهای بازاریابی قانونی دارند که بازاریابی شبکه ای داشته باشد بعد در مورد سایر امورات مربوط به قوانین در پی اقدامات موثر باشید .
از کاه کوه نسازید لطفا و اینقدر فرایند ها رو برای خودتان پیچیده نکنید .
این فرایند به خاطر وجه اشتراک اجراش با نوع غیر قانونی و مخربش نیاز به نظارت دارد
مثل واردات به ایران که هم از طریق قانونی هم قاچاق می باشد که نوع مخربش زیان آور و نوع سالمش سود آور است و دستگاه مربوطه برای نظارت دارد و قانون صادرات و واردات هم کلیاتش مجلس رفت و تصویب شد ولی داخلش پر از ایین نامه های داخلی است که وزارت صنعت معدن و تجارت تصویب کرده و مسئولش می باشد . بازاریابی شبکه ای در واقع یکی از آیین نامه داخلی ماده ۸۷ قانون صنفی است که تو مجلس تصویب شده است و مثل صادرات و واردات زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت است و در اخبار رسمی کشور هم این مورد اعلام همگانی شد .
برای اینکه خیالتون راحت بشه براید تحقیق کنید ایا فعالیت حرامی داریم که مجوز قانونی داشته باشد و از کسانیکه ایراد شرعی بودن می گیرند بپرسید ایا فعالیت حرومی با پروانه کسب سراغ دارند .

هر کسی که دنبال حرام بودن و یا حلال بودن این روند است در واقع حکم بر بی شعور مسولین امر زده است که اینقدر شعور نداشتند که به فعالیت حرومی پروانه کسب فعالیت مانند سایر فعالیت ها داده اند .
منطقی باشید و به سمت اهدافتان قدم بردارید نه به سمت اهداف کسانی که مانع رسیدن به اهداف شما هستند

Avatar
پورخلیلی
2015-11-24 12:56 ب.ظ

سلام،خسته نباشید.
میگید مجوز شرکتها قانونیه، قبول
ولی آیا شورای نگهبان تایید کرده؟؟ اگه تایید کرده چطوری میشه تاییده ی شورای نگهبان رو دید.
چون اگه دولت تایید کنه دولت بعدی تکذیب میکنه و لی اگه قانونش تصویب شده باشه این درسته . میخوام اینو بدونم.
ممنون میشم اگه به ایمیلم بفرستی

درود بر شما
بازاریابی شبکه ای ربطی به دولتین و شورا نگهبان ندارد . یک فعالیت اقتصادی است که دستگاه زیر صلاح آن وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد که در زمینه توزیع کالا و فروش مستقیم است . سعی کنید به اصل قضیه بپردازید نه فرع
من شخصا تا بحال ندیدم کسی در مورد صن یکی و چند تایی نانوایی دنبال تصویب قانون باشد حالا اگر بعضی ها هستند باید از بعضی ها پرسید که چرا قانونش شورا نگهبان نرفته

Avatar
اسماعیل
2015-08-28 6:28 ق.ظ

چراشرکت سیمرغ محصولاتش گرونه
چرا پاداش ماهیانه که واریز کرده طبق گفته ور وش محاسبه که در سایت گذاشته نیست
اگه قرار باشه اینم مثل ابر تجارت بشه وبخواد راه ابرتجارت وادامه بده ،خب که درست نیست.چرابهش اخطارنمیدن
گندشودراوردن.مانمیدونم به کی بگیمکجامراجعه کنیم
اینجالیدرها گفتن ماشورای راهبری دار یم کلی کردند تو بوق وکرنا که شرکت بدون اجازه شورای راهبر ی هیچ کاری نمیکنه ،ولی چی شد؟؟؟
سه ماهه ه یچکدوم از تعهداتش وعملی نکرده
اهرم فشار مابه ش رکت چیه؟
چراشرکت بازاریابهابراش بیارزشن؟دقیقا مثلاقایمیرفخری
اصلا هیچ اهمیتی نمیدن
دقیقا دارن همون کاراشون واینجا هم ادامه میدن
محصول گرون وبی کیفیت
دیر کرد در ارسال محصول
مبلغ پایین پورسانتها
نداشتن تنوع محصولی و کم مصرف بودن محصولات
نداشتن سیستم اموزشی
نداشتن دفتر وشعبه ها،بازم اینجاخودبازاریابها دارن خونه اجاره میکنن.
نبود سیستم پاسخگو
وکلی مشکلدیگه

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-08-28 7:29 ق.ظ

درود بر شما
به قسمت بازرسی سایت شرکت سیمرغ مراجعه کنید و ایمیل بزنید و در صورتیکه بیش از ۱۵ روز گذشت و به شکوایه شما رسیدگی نشد می توانید با ارائه شکواییه خودتان و توضیحات کامل به همراه مستندات به قسمت بازرسی کمیته نظارت مراجعه کنید

http://networkmarketing.mimt.gov.ir/

سلام ..
لطفا درباره شرعی بودن نتورک توضیح بدید.
ممنون میشم اگر توضیحات تفصیلی موجوده، برام ایمیل کنید.

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-27 6:35 ب.ظ

درود
مورد شرعی بودن به خاطر نوع اختلاف در جواب رو بهتر است که با مشورت لیدرهایتان صورت بگیرد . به صورت کلی بازاریابی شبکه ای به خاطر اینکه فقط توزیع کالا مدرنیته شده است و خود توزیع کالا تا کنون مورد شرع قرار نگرفته از دیدگاه من تالی فاسد محسوب شده و قابل بررسی نیست . حتی به سایت leader.ir هم مراجعه کنید به خاطر گنگ و ابهام برای مرجع شرعی بودن رو به عهده شورای نگهبان و مجلس گذاشتند ، مثل این می مونه که از مراجع فتوای نحوه نان خریدن با لباس ورزشی و یا کت و شلوار رو بگیریم . البته دیده شده است که برخی از مراجع اعلام بر حرام بودن بازاریابی شبکه ای به خاطر عدم درک کامل محتوای سوال پرسیده شده دادند و این در حالیست که جواب کاملا ارتباط مستقیمی به سوال دارد . برای روشن شدن موضوع به این حکایت دقت کنید :

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد: فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟
ماکس جواب می دهد: چرا از کشیش نمی پرسی؟
جک نزد کشیش می رود و می پرسد: جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.
کشیش پاسخ می دهد: نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.
ماکس می گوید: تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.
ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد: آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم؟
کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: مطمئناًً، پسرم. مطمئناً.

شما هم اگر این موضوع برایتان مهم می باشد می توانید با سوال خوب جواب خوب بگیرید . البته شخصا هیچ وقت ذهنم رو در مورد موضوعات تالی فاسد و بدیهی مانند این موضوع درگیر نمی کنم . یادتان باشد که شما هیچ وقت در مورد طلوع کردن خورشید از شرق سوالی تو زندگی از خودتان نپرسیدید چون امر بدیهی بوده و اینکه تو جمهوری اسلامی قوانین خلاف شرع باشد و مراجع ساکت باشند و هیچ کاری نکنند جای تعجب است .

بیشتر از این وارد جزییات نمی شوم و رسیدن به جواب رو می تونید از بالاسریهای خود دریافت کنید . تو سلزمان من به خاطر حل شدن این موضوع چیزی به اسم ابجکشن شرعی بودن وجود ندارد

مطمئنا در زمینه شرعی بودن نتورک، بنده به دیدگاه شما احتیاجی ندارم که از نظر شما این قضیه تالی فساد محسوب بشه یا خیر.
شما گفتید ۶۲ اشکال در زمینه شرعی بودن گرفتم و به اونها پاسخ دادم که من این اشکالات و پاسخ شان را از شما میخوام.
خرید نان با لباس ورزشی یا دعا در هنگام سیگار کشیدن فقط سفسطه ست و هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. منتظر پاسخ تان هستم.

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-29 7:48 ق.ظ

به زودی قسمت فروشگاه سایت فعال خواهد شد و شما می توانید از این قسمت متناسب به ایرادات انتخابی گزینه های دلخواه رو انتخاب نموده و دریافت نمایید

عرض سلام/اقای حبیب الهی من ازتون میخوام نتورک رو در یک خط برایم خلاصه کنید؟

.. تیم نگرش مثبت

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-20 3:09 ب.ظ

درود بر شما
از دیدگاه من یک زندگی ، یک دنیا رو نمیشه تو یک جمله خلاصه کرد و ادای حق مطلب نمود . برای اینکه بدونید بازاریابی شبکه ای چیست به مقاله زیر مراجعه کنید :
http://miladhabibollahi.com/wp-content/uploads/2014/10/Asia_1180_12.pdf?c46793

عالی بود.سپاس-من از نتورک درامد زیادی کسب نکردم هنوز. چون اول راهم.اما حقیقت امر اینه با نگرش نتورک در عرض ۳ماه ۲۰ سال زندگی گذشتم رو خریدم.فقط کافی طلب کنی همه چیز حل میشه.*به قول ژنرال قدرت نتورک درک کنی از تخته هم لیدر میسازی.

.
.
مرسی که وقت میراری سایتت عالی .فقط خواهشا کتاب های صوتی رو بیشتر کن.

سلام خسته نباشید .من میخام شرکت انتخاب کنم ب نظر شما کدوم بهتره؟ لطفا ایمیل بفرستید واسم

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-20 3:19 ب.ظ

درود بر شما
فایل تصویری در خصوص انتخاب شرکت مناسب به زودی روی سایت قرار می گیرد و می توانید از آن کمک بگیرید

Avatar
حامد زنجانی
2015-07-17 12:45 ب.ظ

سلام میلاد جان.
خدا قوت و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.فقط تنها مشکلی که هست موضوع شرعی بودنشه.
راجع این موضوع سندی موجود هست..؟

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-20 4:20 ب.ظ

درود برشما
من مسئله شرعی بودن رو تو تیمم جوری جا انداختم که به چشم یک لطیفه بهش نگاه می کنند . از قدرت جواب دهی آپلاین هاتون استفاده کنید ببینید می تونند راهنماییتون کنند . من ۶۲ تا ایراد و پرسش در آوردم و به بچه هام دادم که تو زمینه جوابدهی به ایرادات متبحر شوند . بهترین کود برای باغچه جای پای باغبان است

Avatar
مهدی جعفری
2015-07-12 3:34 ب.ظ

سلام.خداقوت.
واقعا بادیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.درضمن میلاد خان شما هم تاپ فالور خوبی هستینا!!!!!چراخودتون نتورک نمیکنید؟
من سایت شمارواتفاقی دیدم.فک نکنم دیگه به سایتتون بیام.ولی خوشحال میشم افتخار بدید ازطریق ایمیل باهم بیشتر آشنا بشیم!
یاعلی

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-12 3:38 ب.ظ

درود بر شما مهدی جان
من در حال حاضر در یکی از شرکت ها مشغول هستم دوست گرامی و امیدوارم شما و سایرین جز همراهان همیشگی این تارنمای آموزشی و انگیزشی باشید . به زودی بخش های دیگری نیز به سایت اضافه خواهد شد که برای کلیه علاقمندان بسیار مناسب خواهد بود

Avatar
سعيد مرادي
2015-07-10 2:01 ب.ظ

من مشکلی با تعاریف ندارم میلاد جان
ولی کدام قرارداد؟
به بخش قوانین و مقررات شرکت به ماده ٧ و بند سوم توجه کنید
” شرکت در پذیرش همکار فروش به عنوان بازاریاب قبل از انجام امور بازاریابی مختار است و همچنین میتواند عضویت همکار فروش را در هر زمان طبق صلاحدید لغو نماید ”
طبق صلاحدید یعنی چه؟
آیا فردی از بازاریاب ها هم میتواند در اتحادیه عضو باشد و اگر نه چرا؟
و سوال اصلی من که شما جواب ندادید این بود که چرا تشکیل اتحادیه به عقیده شما سبب تکان خوردن تجارت ما میشود؟

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-11 11:17 ق.ظ

قرارداد تیپ که وزارت تهیه کرده و قوانین مندرج در سایت خود شرکت ها

صلاحدید یعنی اگر فعالیت شما در راستای اهداف شرکت و احترام به منشور اخلاقی نباشد و یا اینکه در جهت منافع شرکت نباشید قرارداد لغو خواهد شد . این روند در کل جهان مرسو است و منوط به ایران نمی گردد .

فعلا اجازه تشکیل اتحادیه داده شده و هنوز روند انتخابی اعضا و زمان اجراش مونده ، مثل حالت ایجاد دستور العمل در تاریخ ۱۸ آذر ۸۸ و عملی شدن آن با کلی تغییرات در تاریخ ۶ شهرویر ۹۰ ، هنوز تا شروع زمان نیاز است . با توجه به تعارف مندرج در دستور العمل کسی که دارنده پروانه بازاریابی شبکه ای باشد می تواند به عضویت اتحادیه در بیاید و یک بازاریاب پروانه کسب ندارد .

مهمترین دلیل اینکه باعث میشه خیلی ها که تا الان این حرفه را جدی نمی گرفتن کاملا روش حساب کنند . شرکتهایی که می توانند حرفی در تولید داشته باشند وارد میدان شوند و هر چه زود تر به مرز تولد نتورک نزدیک بشیم . به نظر من هنوز نتورک ایران در نطفه قرار دارد و به دنیا نیامده است ، اما با جدی شدن نگاه ها و تو چشم آمدن این حرفه در چشم کسانیکه حداقل در زمینه کالا و پشتوانه مالی و نگرش کاری می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند خواهد آمد و رقابت در آینده خیلی دیدنی خواهد شد . نشریات تخصصی این حرفه به میدان خواهند آمد و این باعث درک بیشتر مردم از این کار خواهد شد و می توان باز انتظار روزی رو داشت که مثل انجمن های صنفی ، انجمن فروش مستقیم ، انجمن حمایت از حقوق بازاریابان شبکه ای ، انجمن آموزش نتورک مارکتینگ و …. هم در پیامد این روند ظهور خواهند کرد.

Avatar
سعید مرادی
2015-07-11 4:19 ب.ظ

پس لطفا به شرکت منتقل کنید تا تا طبق صلاحدید را به طبق منشور اخلاقی تغییر دهند تا برای همکاران جدید این شائبه پیش نیاید که ممکن است حقوقشان توسط مدیران شرکت نادیده گرفته شود
ممنون

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-11 8:07 ب.ظ

تو کلیه شرکت ها یه گزینه هست به اسم اعلام نارضایتی بازاریاب از شرکت که مستقیما زیر نظر کمیته است ، اگر احیانا مسئله ای پیش بیاد از اون طریق میشه اقدام کرد . نه فقط از شرکت بلکه اگر حتی فردی به خاطر سنوات قدیمی بوده و داره الان حق خوری و به اصطلاح زور می گوید نیز می شود از همین سامانه ازش شکایت کرد

دفاع از حقوق بازاریابها و شرکت ها خیلی وقت ایجاد شده

Avatar
سعيد مرادي
2015-07-09 1:52 ق.ظ

باعث تعجب است که در قوانین اتحادیه اشاره ای به حقوق بازاریابان نشده
فعالیت این اتحادیه بیشتر متوجه ضوابط بین شرکت ها و دستگاه دولتی استبسیاری از این قوانین قبلا هم توسط وزارت اصناف وضع شده اند
بااینحال وجود چنین اتحادیه ای برای بازاریابی شبکه ای (که مهره های اصلی این تجارت بازاریاب ها هستند) که حامی بازاریاب ها نیست و بازاریاب ها دخالتی در آن ندارند چرا باید خبر خوشی باشد؟
کدام دستورالعمل این اتحادیه جدید است و باعث تکان خوردن این تجارت در ایران می شود؟

میلاد حبیب اللهی
میلاد حبیب اللهی
2015-07-09 9:30 ق.ظ

سعید جان
این عبارت رو تو متن فکر کنم با دقت نخوندی :

وظایف کمیته نظارت:

الف- تهیه فرم الگو (ازجمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای)

چند نکته در دل این دستورالعمل است که ۱ – اشاره به نحوه تاسیس می کند که ربطی به بازاریاب ها ندارد ۲ . اشاره به نحوه رسیدگی و نظارت می کند که باز هم ربطی به حقوق بازاریاب ها ندارد .

حقوق بازاریابها در قرارداد فی مابین آنها با شرکت ها در ۲ بخش فرم الگویی از سمت وزارت و قوانین خود شرکت ها مشخص می شود که همین الانشم موجود می باشد .

ضمن اینکه داشتن اتحادیه جدید است نه دستورالعمل
دستورالعمل بهینه شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.