27 فروردین

خبری که عصر دیروز مورخه ۱۶ تیر ماه سال ۹۴ دنیای بازاریابی شبکه ای رو تکان داد .

بعد از نزدیک ۴ چهار سال از صدور دستورالعمل بازاریابی شبکه ای در ایران این حرفه نیز به مانند سایر مشاغل و تجارت ها دارای صنف و اتحادیه مربوط به خود گشت و امیدوارم بعد از اتحادیه شاهد راه اندازی انجمن فروش مستقیم نیزدر ایران باشیم . امید است به پاس همت تمامی دست اندرکاران این حرفه در ایران به نوبه خودم از همگی آنها مراتب تشکر و قدردانی را داشته باشم و امیدوارم با اولین گام  از سوی دولت شاهد پا گرفتن این حرفه در ایران باشیم و هر چه زود تر حداقل ۳۰ الی ۵۰ شرکت در کنار هم به رقابت و رفاقت با یکدیگر پرداخته و قدرت نتورک مارکتینگ ایران را به رخ جهانیان بکشانند

Network marketing was a classroom Union

در ابتدا به معرفی تعاریف پرداخته و سپس به قوانین آن  پرداخته شده است .
ماده ١- تعاریف:

الف- فروشگاه مجازی:واحد صنفی که توسط ھرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.

ب- بازاریابی شبکه ای: یک روش فروش محصول است کـه شـخص حقـوقی بـا اسـتفاده از فضای مجازی افرادی را بـه عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود و یا دیگران به مصرف کننده به کـار مـی گیرد، به نحوی که ھر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجـاد گـروه فـروش چنـد سـطحی موجـب گسترش و افزایش فروش گردد.

ج- بازاریاب: هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش مستقیم محصولات بـه مصـرف کننـده یـا بـا حمایـت و آمـوزش  بازاریـان زیرمجموعـه  بابـت گسـترش و افـزایش فـروش شـرکت، پـاداش یـا کمیسـیون ( درصـدی از فـروش
محصولات) را دریافت کند.
د- طرح سود دهی:طرحی است شامل نحوه بازاریـابی، محاسـبه و پرداخـت کمیسـیون و پـاداش بازاریـان در قبـال فـروشمحصولات شرکت بازاریابی شبکه ای.
بـرای مصـرف خـود مبـادرت بـه دریافـت
– مصرف کننده:ھرشخصی که در ازای پرداخت وجه با ھدف غیر تجاری و صـرفا
محصول نماید.
– محصولات پرمصرف: کاال و خدماتی است که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرارداشته و یا حداقل  ۴بار درسال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می شود.
– مرجع صدور پروانه کسب :اتحادیه صنفی کشوری.
– نماد اعتماد الکترونیکی: نشانه ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سـایت کسـب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه ای اعطا می گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.
– سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف.( به نشانی: iranianasnaf[.]ir )

بخش اول: در مورد فروشگاه های مجازی بود که به خاطر عدم ارتباط با بازاریابی شبکه ای حذف گردیده است تا تمام توجه به دستورالعمل نتورک مارکتینگ منوط گردد

بخش دوم: شرکت بازاریابی شبکه ای:
ماده ۶- مراحل صدور پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای:
الف- ثبت تقاضا(اطلاعات  هویتی به ھمراه فهرست محصولات و طرح سوددهی) توسط متقاضی در سامانه اصناف.
ب- بررسی تقاضا توسط اتحادیه و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز (عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پـذیرش تقاضا محسوب می گردد).
ج- بارگذاری مدارک مندرج درماده(٧) این آیین نامه در سامانه اصناف، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

تبصره- اتحادیه موظف است بطور ھمزمان از دستگاه ھـای اسـتعلام شـونده منـدرج در مـاده (٧) ایـن آیـین نامـه اسـتعالم نماید.
د- تایید طرح سوددهی  و نرم افزار مربوط توسط دبیرخانه کمیته موضوع ماده(١۵) این آیین نامه.
ھـ -ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضـوع بازاریـابی شـبکه ای توسـط متقاضـی بـا معرفـی نامـه دبیرخانـه کمیتـه موضوع ماده (١۵) این آیین نامه پس از تایید طرح سوددھی.
و- راه اندازی وب سایت شرکت مطابق ماده(٢۶) این آیین نامه.
ز- صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصـل آن) بـه متقاضـی حـداکثر ظـرف پانزده روز.
ح- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.
ماده ٧- شرایط و مدارک صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای:
١- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت.
٢- تایید دبیرخانه کمیته موضوع ماده (١۵) این آیین نامه درخصوص طرح سوددهی و نرم افزار مربوط.
٣- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از اعضـای هیات مـدیره مطـابق اساسـنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.
۴- گواھی صالحیت فردی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران.
۵- دارا بودن شرایط و مدارک بندھای(۶) ،(۴)،(٣) و (٧) ردیف (الف) ماده (۴) این آیین نامه.
۶- داشتن مجوز تولید و یا قرارداد نمایندگی فروش تولیدکننـده (قـرارداد بـا تولیـد کننـده خـارجی و یـا نماینـده وی بایـد ممهور به مهر اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا باشد)
تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مـدیره بـا ذکـر آدرس دفتر مرکزی صادر می شود. برای تاسـیس و ثبـت شـعب در اداره ثبـت شـرکت ها ، اخـذ گواهی صـالحیت فـردی بـرای مسئول شعبه (فردی غیر بازاریاب) از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعلام به دبیرخانه کمیته موضـوع مـاده (١۵)
این آیین نامه برای صدور معرفی نامه مربوط الزامی است.
ماده ٨- طرح سود دهی بازاریابی شبکه ای باید شامل موارد زیر باشد:
الف- میزان پرداخت کمیسیون و پاداش تعداد سطوح.
ب- تعیین میزان خرید ماھیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت کمیسیون و پاداش.
ج- میزان سود خرده فروشی.
د- پرداخت کمیسیون بازاریان به صورت ماھیانه.
ھـ – تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش.
ماده ٩- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است موارد زیر را در فرآیند بازاریابی شبکه ای رعایت نماید:
الف- طرح سود دهی
ب- فروش محصولات مطابق فهرست ارائه شده و بارعایت ضوابط نرخ گذاری.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است فهرست و قیمت محصولات و نشانی انبار خود را به مرکز اصناف و بازرگانـان ایران اعلام نماید.
ج- عدم اجبار خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب، برای ورود به شبکه بازاریابی.
د- عدم تشویق بازاریان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص.

ھـ – میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان بـرای واجـد شـرایط شـدن دریافـت پـاداش و کمیسـیون ، براسـاس گـزارش مبنی بر انبارشدن کالا نزد بازاریاب می بایست قابل تعدیل باشد.
و- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.

ز- پرداخت کمیسیون بازار یاب صرفا براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریـابان جدید، نه عضوگیری.
ح- پرداخت پاداش یا جوایز بازاریابان غیر از محصولات شرکت باشد.
ط – درصورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروختـه شـده (حـداکثر طـی ١٢ مـاه منتهی بـه تـاریخ فسـخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی با کسر ھزینه ارسال و باز پـس فرسـتادن کـالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده ومالیات غیر قابل استرداد.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعـدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.
ی- انجام تمامی تراکنش های مالی(از قبیل خرید، فروش و پرداخت کمیسیون ھا) از طریق سیستم بـانکی کشـور بـه نـام شرکت.
ک- ارائه گزارش گردش عملیات مالی ھربازاریاب به صورت دوره ای به وی.
ماده ١٠- بازاریابان حق تشکیل جلسات را درخارج از شعب ندارندو مسئولیت نظارت بـر شـعب و فعالیـت بازاریابـان از قبیـل تبلیغات خلاف واقع و تغییراستراتژی فروش برعهده  دارنده پروانه کسب است.
ماده ١١- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از ١٨ سال سـن و کارکنـان دسـتگاه ھـای اجرایـی و سـازمان ھـای صـنفی دارای مسئولیت نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
ماده ١٢- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف به انعقاد قرارداد بـا بازاریابـان براسـاس نمونـه فـرم قـرارداد مطـابق الگـوی کـه کمیته نظارت موضوع ماده (١۵) این آیین نامه و صدور کارت شناسایی عکس دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نـام خانوادگی، نام پدر، کدملی، کدواحد، شناسه بازاریاب و نام شرکت است.
تبصره- اتصال دائم وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سـامانه اصـناف بـرای اخـذ کـد واحـد بـه منظـور عقـد و فسـخ قرارداد الزامی است.
ماده ١٣- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش این آیین نامه، مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت را به طور رایگان برای سایر بازاریابان برگزار نماید.
ماده ١۴- شرکت بازاریابی شبکه ای مکلف است درصورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوی عمل نماید که تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف کننـدگان انجـام دھـد و حـداکثر ظـرف پـانزده روز پـس از انحـلال یـا ورشکستگی پروانه کسب خود را جهت  ابطال به اتحادیه تحویل نماید.

بخش سوم: نحوه نظارت

ماده ١۵- به منظور نظارت بر عمکلرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی از حیـث مقـررات قـانون نظـام صنفی، حسب مورد کمیتـه ای مرکـب از نماینـدگان مرکـز اصـناف و بازرگـان ایـران (بـه عنـوان ریـیس )، مرکـز توسـعه تجـارت
الکترونیکی، وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط با وظایف زیر تشکیل می شود.کمیته مذکور دارای دبیرخانه ای است که در مرکـز اصـناف و بازرگانـان ایـران مسـتقر اسـت و مسئولیت ھماھنگی و انجام مکتوبات موردنیاز را عهده دارد.

وظایف کمیته نظارت:

الف- تهیه فرم الگو (ازجمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای)
ب- اعلان فهرست گروه محصولات مصرفی.
ج- بررسی و ارائه نظر درخصوص طرح سوددھی متقاضیان پروانه کسب شرکت ھـای بازاریـابی شـبکه ای براسـاس ارجـاع مرکز اصناف و بازرگانان ایران.
د- تعیین ضوابط درجه بندی فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ھـ – بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات فروشگاه ھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای و حسب مورد مطـابق مقررات مربوط نخواهد بود.
ماده ١۶- نماد اعتماد الکترونیکی شامل سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که ھریک نشانگر وضـعیت عملکـرد دارنـده پروانـه کسب به شرح زیر می باشد:

رنگ سبز؛ قانونی بودن فعالیت.
رنگ زرد؛ منطبق نبودن فعالیت با مقررات و داشتن حداکثر یک ماه فرصت برای رفع ایراد.
رنگ قرمز؛ تعطیلی موقت حداکثر به مدت شش ماه.

ماده ١٧- بروز ھریک از موارد زیر توسط فروشگاھھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای تخلف محسوب می شود:
الف- عدم رعایت ضوابط کسب و کار فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ب- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه.
ج- عدم اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و تصمیمات کمیته موضوع ماده (١۵) این آیین نامه .
د- عدم اجرای تکالیف واحدھای صنفی مقرر در قانون نظام صنفی و آیین نامه ھای مربوط.

ماده ١٨- مراحل رسیدگی به تخلفات:

الف- تعیین و ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب.
ب- اخذ دفاعیه (دارنده پروانه کسب می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید)
درصورت عدم پرداخت حق عضویت از سوی اعضاء اتحادیه رأسا (١٩) این آیین نامه اقدام خواهد نمود. ً تبصره- مطابق ماده
ماده ١٩- درصورت احراز تخلف به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف- برای نوبت اول؛ تذکر و درج در پرونده و اعطا ١۵ روز مهلت برای رفع ایراد.
ب- برای نوبت دوم (درصورت تکرار)، تغییر رنگ به رنگ زرد.
ج- برای نوبت سوم، تغییر رنگ نماد به رنگ قرمز.
تغییر رنگ نماد با اعلام کمیته نظارت و یا اتحادیه (حسب مورد و مطابق مقررات این آیین نامه) توسط مرجع نماد الکترونیکی انجام خواھد شد و درصورت انطباق فعالیت واحد صنفی با مقررات این آیین نامه حداکثر ظرف مدت سه روز، رنگ نمـاد سـبز خواھد شد.
ماده ٢٠- درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت می تواند واحد صـنفی را حداکثر تا مدت شش ماه تعطیل وهمزمان به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ١- دارنده پروانه کسب درصورت تعطیلی واحد صنفی حق ایجاد تعهد جدید را نخواهد داشت و چنانچه تا پایـان مـدت مذکور، نسبت به برطرف نمودن ایراد و یا جبران خسارت وارده اقدام ننماید کمیته نظارت موظـف اسـت پـس از اخطـار پـانزده روزه نسبت به ابطال پروانه کسب وی از طریق اتحادیه اقدام نماید.
تبصره ٢- فرد صنفی می تواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صـنفی ظـرف مـدت پـانزده روز پـس از ابـلاغ، بـه دبیرخانـه  هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ٢١- اتحادیه مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یـک ماھـه بـرای تمدیـد پروانـه صـادر نمایـد و بـا اعلام اتحادیه رنگ نماد اعتماد الکترونیکی به رنگ زرد تغییر می یابد و درصورت عدم تمدید پروانه، واحد صنفی درحکم واحـد بدون پروانه تلقی می شود.

بخش چهارم : سایر مقررات

ماده ٢٢- کلیه دستگاه ھای استعلام شونده موضوع این آیین نامه موظفند، حداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز از تـاریخ دریافـت استعلام ، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و ھرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. درغیر اینصورت و یا درصورت عدم اعلام نظر درمهلت  مقـرر، بـه منزلـه نظـر مثبـت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه ھای استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده ٢٣- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

١- چنانچه اتحادیه درخواست پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف
مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی و از طریق سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکـی در مورد فروشگاه ھای مجازی اعلام کند.
٢- درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض کتبـی خود را به اتاق اصناف ایران  و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان  محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، تسلیم دارد.
٣- اتاق اصناف ایران مکلف است رأسا ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.
۴- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند می توانند ظرف بیسـت روز از زمـان ابـلاغ،عتراض خود را به دبیرخانه  هیات عالی نظارت منعکس کنند. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظـرف مـدت پانزده روز به شکایت شاکی رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ٢۴- شرایط تمدید پروانه کسب فروشگاه مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:
١- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت بدهی  مالیات قطعی شده( موضـوع مـاده (١٨۶) قـانون مالیـاتھای مستقیم)
٢- داشتن کارت معاینه پزشکی دارای اعتبار زمانی(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (١٣) قانون مـواد خـوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای فروشگاھھای مجازی)
٣- رضایت نامه محضری شرکا در صورتی که رضایتنامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد( درمشارکتھای مـدنی بـرای فروشگاه مجازی(
تبصره- رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان شرکا اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور و تمدید پروانـه کسـب بـه عهده مراجع ذی صالح قضایی می باشد.
۴- تصویر آگهی روزنامـه رسـمی جمهـوری اسلامی ایـران درصـورت ثبـت ھر نـوع تغییـرات درشـرکت (بـرای اشـخاص حقوقی).
۵- گواھی گذراندن دوره ھای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (٣٠) قانون نظام صنفی(
ماده ٢۵- دارندگان پروانه کسب مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات خود برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر اینصورت طبق ماده (۶٨) قانون نظام صنفی با آنھـا رفتـار خواھـد شـد. مصـادیق تبلیـغ خـلاف واقـع مطـابق آیـین نامـه اجرایی ماده(٧) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.
ماده٢۶- اطلاعات زیر باید برروی وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به نحو قابل رویت درج گردد. شرکت ھـای بازاریـابی شبکه ای درصورت فروش اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیز می باشد:
الف- قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سود دهی
ب- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی واقعی کالا یا خدمات.
ج- آدرس پست الکترونیکـی، وب سـایت، شـماره تلفـن و یـا ھرروشـی کـه مشـتری درصـورت نیـاز بایسـتی از آن طریـق بـا فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه ھزینه ھایی که بر عهده مشتری خواھد بود (ازجمله قیمت کـالا و یـا خدمات، میـزان مالیـات ارزش افـزوده و هزینه حمل)
ھـ – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش.
تبصره- نحوه اعلام انصراف مصرف کننده از خرید کالا و دریافت خدمات می بایست از طریق قابل ثبت و استناد ماننـد ارسـال پیام و یا پست الکترونیکی باشد.
و- موجودی به روز انبار.
ز- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی ھا با قابلیت ارائه کد رهگیری.
ماده ٢٧- ھرگونه تغییر در فرآیند کسب و کار فروشگاه مجـازی ھمچنـین اساسـنامه، طـرح سـود دهی و نـرم افـزار شـرکت بازاریابی شبکه ای با رعایت مواد (۴) و (٧) این آیین نامه بلامانع است.
ماده ٢٨- مصرف کنندگان می توانند با توجه به رنگ نماد اعتماد الکترونیکی و اطلاعاتی که با مراجعه مستقیم بـه سـامانه اصناف و یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسب می نمایند از قانونی بودن فعالیت واحدھای صنفی موضـع ایـن آیـین نامـه مطلع شوند.
ماده ٢٩ – این آیین نامه در اجرای تبصره ماده (٧٨) قانون نظام صـنفی مشـتمل بـر (٢٩) مـاده و (١٣) تبصـره توسـط اتـاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانـه ھیـات عـالی نظـارت و وزارتخانـه ھـای اطلاعات و ارتباطات و فنـاوری اطلاعات تهیه و در ۱۰۷ جلسه هیات عالی نظارت تایید و درتاریخ ٩۴/۴/١۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

لینک منبع : mosms[.]ir

 در صورتیکه شما بازدید کننده گرامی قصد راه اندازی شرکت بازار یابی شبکه ای را دارید و می توانید از طریق شماره ۰۹۱۲۳۲۰۶۸۷۵ با من جهت انجام اقدامات لازم برای دریافت پروانه کسب این حرفه مقدس در ارتباط باشید

جهت دریافت مطالب بیشتر و فایل های صوتی و تصویری عضو کانال زیر بشوید

https://telegram.me/miladhabibollahimlm

1 1 رای
امتیازدهی به مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest

29 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سعيد مرادي

باعث تعجب است که در قوانین اتحادیه اشاره ای به حقوق بازاریابان نشده
فعالیت این اتحادیه بیشتر متوجه ضوابط بین شرکت ها و دستگاه دولتی استبسیاری از این قوانین قبلا هم توسط وزارت اصناف وضع شده اند
بااینحال وجود چنین اتحادیه ای برای بازاریابی شبکه ای (که مهره های اصلی این تجارت بازاریاب ها هستند) که حامی بازاریاب ها نیست و بازاریاب ها دخالتی در آن ندارند چرا باید خبر خوشی باشد؟
کدام دستورالعمل این اتحادیه جدید است و باعث تکان خوردن این تجارت در ایران می شود؟

سعيد مرادي

من مشکلی با تعاریف ندارم میلاد جان
ولی کدام قرارداد؟
به بخش قوانین و مقررات شرکت به ماده ٧ و بند سوم توجه کنید
” شرکت در پذیرش همکار فروش به عنوان بازاریاب قبل از انجام امور بازاریابی مختار است و همچنین میتواند عضویت همکار فروش را در هر زمان طبق صلاحدید لغو نماید ”
طبق صلاحدید یعنی چه؟
آیا فردی از بازاریاب ها هم میتواند در اتحادیه عضو باشد و اگر نه چرا؟
و سوال اصلی من که شما جواب ندادید این بود که چرا تشکیل اتحادیه به عقیده شما سبب تکان خوردن تجارت ما میشود؟

سعید مرادی

پس لطفا به شرکت منتقل کنید تا تا طبق صلاحدید را به طبق منشور اخلاقی تغییر دهند تا برای همکاران جدید این شائبه پیش نیاید که ممکن است حقوقشان توسط مدیران شرکت نادیده گرفته شود
ممنون

مهدی جعفری

سلام.خداقوت.
واقعا بادیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.درضمن میلاد خان شما هم تاپ فالور خوبی هستینا!!!!!چراخودتون نتورک نمیکنید؟
من سایت شمارواتفاقی دیدم.فک نکنم دیگه به سایتتون بیام.ولی خوشحال میشم افتخار بدید ازطریق ایمیل باهم بیشتر آشنا بشیم!
یاعلی

حامد زنجانی

سلام میلاد جان.
خدا قوت و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.فقط تنها مشکلی که هست موضوع شرعی بودنشه.
راجع این موضوع سندی موجود هست..؟

mohammad

سلام خسته نباشید .من میخام شرکت انتخاب کنم ب نظر شما کدوم بهتره؟ لطفا ایمیل بفرستید واسم

saeed

عرض سلام/اقای حبیب الهی من ازتون میخوام نتورک رو در یک خط برایم خلاصه کنید؟

.. تیم نگرش مثبت

saeed

عالی بود.سپاس-من از نتورک درامد زیادی کسب نکردم هنوز. چون اول راهم.اما حقیقت امر اینه با نگرش نتورک در عرض ۳ماه ۲۰ سال زندگی گذشتم رو خریدم.فقط کافی طلب کنی همه چیز حل میشه.*به قول ژنرال قدرت نتورک درک کنی از تخته هم لیدر میسازی.

.
.
مرسی که وقت میراری سایتت عالی .فقط خواهشا کتاب های صوتی رو بیشتر کن.

Reza

سلام ..
لطفا درباره شرعی بودن نتورک توضیح بدید.
ممنون میشم اگر توضیحات تفصیلی موجوده، برام ایمیل کنید.

Reza

مطمئنا در زمینه شرعی بودن نتورک، بنده به دیدگاه شما احتیاجی ندارم که از نظر شما این قضیه تالی فساد محسوب بشه یا خیر.
شما گفتید ۶۲ اشکال در زمینه شرعی بودن گرفتم و به اونها پاسخ دادم که من این اشکالات و پاسخ شان را از شما میخوام.
خرید نان با لباس ورزشی یا دعا در هنگام سیگار کشیدن فقط سفسطه ست و هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. منتظر پاسخ تان هستم.

اسماعیل

چراشرکت سیمرغ محصولاتش گرونه
چرا پاداش ماهیانه که واریز کرده طبق گفته ور وش محاسبه که در سایت گذاشته نیست
اگه قرار باشه اینم مثل ابر تجارت بشه وبخواد راه ابرتجارت وادامه بده ،خب که درست نیست.چرابهش اخطارنمیدن
گندشودراوردن.مانمیدونم به کی بگیمکجامراجعه کنیم
اینجالیدرها گفتن ماشورای راهبری دار یم کلی کردند تو بوق وکرنا که شرکت بدون اجازه شورای راهبر ی هیچ کاری نمیکنه ،ولی چی شد؟؟؟
سه ماهه ه یچکدوم از تعهداتش وعملی نکرده
اهرم فشار مابه ش رکت چیه؟
چراشرکت بازاریابهابراش بیارزشن؟دقیقا مثلاقایمیرفخری
اصلا هیچ اهمیتی نمیدن
دقیقا دارن همون کاراشون واینجا هم ادامه میدن
محصول گرون وبی کیفیت
دیر کرد در ارسال محصول
مبلغ پایین پورسانتها
نداشتن تنوع محصولی و کم مصرف بودن محصولات
نداشتن سیستم اموزشی
نداشتن دفتر وشعبه ها،بازم اینجاخودبازاریابها دارن خونه اجاره میکنن.
نبود سیستم پاسخگو
وکلی مشکلدیگه

پورخلیلی

سلام،خسته نباشید.
میگید مجوز شرکتها قانونیه، قبول
ولی آیا شورای نگهبان تایید کرده؟؟ اگه تایید کرده چطوری میشه تاییده ی شورای نگهبان رو دید.
چون اگه دولت تایید کنه دولت بعدی تکذیب میکنه و لی اگه قانونش تصویب شده باشه این درسته . میخوام اینو بدونم.
ممنون میشم اگه به ایمیلم بفرستی

پورخلیلی

آقا میلاد لطفا به سوال درست پاسخ دهید نه سلیقه ایی،چرا ربط نداره یک کار اقتصادی با این همه پتانسیل در یک کشور اسلامی باید قانونی و از فیلتر های ذیصلاح رد شود تا هیچگونه شبه ی اقتصادی یا شرعی نداشته باشد. و اگر شورای نگهبان تایید نکند و قانون بازاریابی شبکه ایی تصویب نشود یعنی غیر قانونی است و در آینده بازاریابان دچار مشکل جدی میشوند.

پورخلیلی

سلام علیکم

اینجانب در یک شرکت فروشنده انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و … کار میکنم که وظیفه اعضای آن ، بازاریابی و فروش محصولات غذایی این شرکت مانند چای و عسل و یکسری محصولات غذایی دیگر و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی است.فعالیت این شرکت دارای چند ویژگی خاص است:
۱-این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تحت عنوان Network Marketing(بازاریابی شبکه ای) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.
۲-این شرکت به جای اینکه درصدهایی از سود فروش محصولات را به واسطه های مختلف و مغازه داران بپردازد شیوه جدیدی را به کارگرفته که دادن سود به واسطه ها حذف شده و در این روش یک محصول مستقیما از کارخانه تولید کننده آن محصول برای بنده ارسال می شود و بنده وقتی بازاریابی میکنم اگر موفق به جذب مشتری شدم ، محصول را مستفیما به مشتری تحویل می دهم بدون اینکه مغازه یا چندین واسطه در کار باشد.
۳-بنده وقتی یک محصول را می فروشم درصدی از فروش این کالا مستقیما به بنده پرداخت می شود.
۴-این شرکت برای اینکه محصولات بدون واسطه به صورت مستقیم از کارخانه توسط بنده بازاریاب مستقیم به دست مصرف کننده برسد طرحی را به اجرا گذاشته تا هم بنده که قبلا بیکاربودم شاغل شوم و هم سود مناسبی کسب کنم.دراین طرح تا دوهدف : الف)فروش بیشتر محصولا ت خودشان ب)برای تشویق بنده به فروش بیشتر که نتیجه آن رسیدن سود بیشتر هم به بنده هم به شرکت می باشد اعلام نموده که بنده می توانم افردای را برای بازاریابی تشویق کنم و آنها هم مانند بنده شاغل شوند(وآنها نیز افرادی را برای بازاریابی تشویق کنند) و اگر موفق شدند بفروشند آنها هم مانند بنده درصدی از سود حاصل را از فروش را کسب نمایند.
۵-نکته مورد سوال اینجاست که اینجانب وظیفه دارم وقتی بازاریاب یا بازاریابانی را جذب کنم آنها را اولا طی جلسات متعدد و به صورت مستمر آموزش بدهم و در مورد کیفیت محصولات و نحوه بازاریابی و نحوه پاسخ دادن به سوالات مشتری و… آموزش بدهم و ثانیا به صورت مرتب و دوره ای با تماس یا پیامک یا ملاقات حضوری عملکرد آنهارا تفحص و رصد کنم و اگر موفق به فروش نشدندو مشکلی در کارشان دارند رفع اشکال نموده و در راه موفقیت و بازاریابی و فروش آنها را راهنمایی و کمک نمایم.این پیگیری ها و آموزش ها مستلزم صرف وقت زیاد و پرداخت هزینه شخصی می باشد که در مقابل این هزینه های من شرکت روشی را گذاشته که وقتی بازاریاب یا بازاریابان تحت پوشش بنده یک محصول را می فروشد علاوه بر سودی که معادل و مانند سود فروش بنده دریافت می کند ،سود کمتری هم به ازای هزینه های را که اینجانب صرف کرده ام به بنده می دهد.که این سود مطلقا از سود فرد بازاریاب تحت پوشش بنده کم نمی شود بلکه از محل سود شرکت است که برای تشویق بنده به فعالیت بیشتر و نیز برای جبران هزینه هایی که صرف نموده ام به اینجانب پرداخت می نماید.
۶-تکرار و تاکید می نمایم سودی از محل فروش بازاریابان تحت پوشش اینجانب به بنده پرداخت می گردد به هیچ وجه از سود سایر بازاریابان کم نمی شود و این سود اضافه را که درصد کمتر از سود فروش مستقیم خودم می باشد شرکت پرداخت می کند تا بنده هم تشویق به ادامه کار و فعالیت بیشتر شوم و هم هزینه هایی که کرده ام جبران شود.
۷-سوال بنده از حضرتعالی این است که این دو نوع سودی که بنده از شرکت دریافت می نمایم(سود مستقیم و سود حاصل از فروش سایر بازاریابان) آیا حلال است و مشکل شرعی دارد یا خیر؟
با تشکر از حضرتعالی

[پاسخ: ]به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.

منبع: کد پیگری «۲۹a43e8eda067890d82a02ba951a4cbb» را «اینجا» در سایت رسمی مقام معظم رهبریدرقسمت پیگیری پاسخ ها وارد کنید و متن استفتاء را ببینید .

مهدی

سلام . آقا شما میگی که مجلس و شورای نگهبان تایید کردن . میشه مدرکی به ما نشون بدید در این مورد؟ کجا و چطور تایید کردن؟ آیا تایید زبانی بوده که از دهن چند تا از نماینده ها شنیده شده یا نه به صورت مدون و کتبی نوشته شده و میشه اسم قانون روش گذاشت؟؟

Search

آخرین مطالب

29
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x